Kickstarters voor natuurcreatie

Het idee achter Nature Based Solutions, is dat men na een initiële menselijke tussenkomst geen inspanningen meer hoeft te leveren, maar dat de natuur zichzelf ontwikkelt en in stand houdt. Aanvullend op het bouwen van de waterkering, lanceerde Jan De Nul vijf ecologische verrijkingsprojecten. Stuk voor stuk kickstarters voor natuurcreatie. “In het zuidelijke punt van het projectgebied was er van nature een slikken- en schorrengebied aanwezig, of kwelderzone, zoals dat in Nederland heet”, verduidelijkt Emile. “Om ervoor te zorgen dat het gebied niet bedolven zou raken onder de zanddijk, deden we een kweldertransplantatie. We gebruiken natuurlijke elementen die reeds aanwezig zijn in het projectgebied om ervoor te zorgen dat de ecologische ontwikkeling van het gebied versneld kan plaatsvinden. In de literatuur is er geen enkel voorbeeld van dit transplantatietype. Het is dus een primeur in het redden van zo’n habitat.”

Zand is een duurzamere oplossing dan een waterkering die je maakt met harde materialen


“Een tweede pilot zijn onze benthosbanken: dat zijn lagen fijner zand die we bovenop het zand met een grotere korreldiameter aanbrengen, omdat er in dat sediment bodemdieren aanwezig zijn waar wadvogels zich tegoed aan kunnen doen. Verder voegden we schelpenbanken toe bovenop een landtong, die belangrijk zijn voor de grote stern. Dat is een beschermde vogelsoort die schelpen nodig heeft als habitat om te nesten. Als vierde verrijkingspilot brengen we embryonale duinen aan. De laatste pilot is gericht op de ontwikkeling van zeegras. Zeegras is een plantsoort die in zuidwestelijk Deltagebied en de Waddenzee voorkomt, maar waarvan de populatie jaar na jaar achteruitgaat. Wij creëren een nieuwe luwe zone, waar we zeegras transplanteren, in de hoop dat de populatie zichzelf nadien in stand kan houden.” Met deze waaier aan maatregelen levert Jan De Nul een natuurlijke, duurzame oplossing voor de Prins Hendrikzanddijk met een gunstig resultaat voor mens, dier én milieu.

 

Aanverwante artikels

Het beste dat we ooit deden

Een Belgisch bedrijf dat een prestigieus project binnenhaalt bij onze Noorderburen, waar de Nederlandse baggerbedrijven doorgaans de plak zwaaien, dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Zes bedrijven dongen aanvankelijk mee naar de aanbesteding.…

Lees meer
Nature Based Solutions

In Texel durft de wind al eens op te spelen. Bijgevolg hindert zandverstuiving vaak de werkzaamheden. “Om het zand op zijn plaats te houden, zetten wij verschillende technieken in: we spuiten het zand nat, we gebruiken papierpulp en we zetten stuifschermen…

Lees meer
Het juiste zand op de juiste plaats

Dat de Waddenzee UNESCO-werelderfgoed is, maakt de hele onderneming extra delicaat. De planning werd zo opgesteld dat de werken klaar zouden zijn voor het begin van de winter. Dat betekent ook dat het startsein vlak na het broedseizoen gegeven werd.…

Lees meer